what-are-microformats-th

(Difference between revisions)

Jump to: navigation, search
Current revision (13:45, 5 May 2008) (view source)
(Alessandro Martin)
 
(8 intermediate revisions not shown.)
Line 43: Line 43:
== แทนเทค เซลลิค (Tantek Çelik) ==
== แทนเทค เซลลิค (Tantek Çelik) ==
-
<blockquote style="font-size:larger"><p>Microformats are the way to publish and share information on <strong>the web with higher fidelity</strong>.</p><p>For example, if a company wanted their <strong>contact information</strong> to be easily found and shared, they would publish it with [[hcard|hCard]]. Similarly if an organization is planning a series of events and wants more people to know about them and add them to their calendars, then they would publish their <strong>events listing</strong> with [[hcalendar|hCalendar]]. For advocacy groups, whenever they take a position on some political leader, some piece of legislation etc., if they wanted their <strong>evaluations/reviews/ratings</strong> of those people/laws to be more easily found and passed around, they would publish such opinions with [[hreview|hReview]].  For all of these, to make it easier, publishers can use [[implementations|tools and services that support microformats]].</p><p>The key here is that microformats are simple/easy enough that the any organizations own <strong>web authors/designers can easily add them</strong> in themselves. Adding microformats is easier than publishing an RSS feed for example. You don't have to be a programmer. Anyone with decent (X)HTML+CSS authoring/writing skills can use microformats.  Pretty much anyone who is literate can be taught how to author HTML+CSS, and thus microformats makes use of very widely available skill sets.</p></blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger"><p>ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีที่จะตีพิมพ์และแบ่งปันข้อมูล<strong>ผ่านเว็บด้วยความถูกต้องมากขึ้น</strong></p><p>ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทต้องการที่จะให้<strong>ข้อมูลติดต่อ</strong>ถูกหาเจอได้ง่ายขึ้น ก็จะกระจายข้อมูลเหล่านี้ด้วย [[hcard|hCard]]   ถ้าองค์กรกำลังวางแผนกิจกรรมต่างๆและต้องการให้คนได้รับรู้และเพิ่มเหตุการณ์เหล่านี้เข้าไปในปฏิทินของพวกเค้า บริษัทก็จะตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับ<strong>อีเวนต์หรือกิจกรรม</strong>เหล่านี้ด้วย [[hcalendar|hCalendar]]  สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนต่างๆ เมื่อไรที่พวกเค้าต้องการเข้าพวกกับผู้นำการเมือง หรือสนับสนุนมาตรากฏหมาย ฯลฯ และอยากให้<strong>การประเมินผล/บทวิจารณ์/การให้เรตติ้ง</strong>สำหรับคนหรือกฏหมายนั้นๆให้ถูกหาได้ง่ายขึ้น พวกเค้าก็จะตีพิมพ์ความคิดเห็นเหล่านั้นด้วย [[hreview|hReview]]   เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้ [[implementations|เครื่องมือและการบริการต่างๆที่สนับสนุนไมโครฟอร์แมต]]</p><p>หัวใจหลักก็คือ ไมโครฟอร์แมตเป็นสิ่งที่เรียบง่าย...ง่ายพอที่องค์กรหรือ<strong>ผู้เขียน/ออกแบบเว็บ สามารถที่จะนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง</strong> การเพิ่มไมโครฟอร์แมตง่ายกว่าการตีพิมพ์ RSS feed ซะด้วยซ้ำ  คุณไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์  ใครก็ตามที่สามารถเขียน (X)HTML+CSS ได้ก็สามารถใช้งานไมโครฟอร์แมตได้</p></blockquote>
-
From an IRC conversation 2006-06-06 which helped "knowprose" grok microformats. Update 2006-06-07: knowprose's blog post [http://www.knowprose.com/node/15844 Making Sense of Microformats: Have Data, Will Find It].
+
จากการสนทนา IRC วันที่ 6 มิถุนายน 2549 เพื่ออธิบายไมโครฟอร์แมตให้ "knowprose" เข้าใจ Update 2006-06-07: บล๊อกของ knowprose [http://www.knowprose.com/node/15844 Making Sense of Microformats: Have Data, Will Find It].
-
<blockquote style="font-size:larger"><p>microformats are carefully designed (X)HTML class names that extend the semantics of (X)HTML and enable authors to publish higher semantic fidelity content such as people, events, reviews, etc.</p></blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger"><p>ไมโครฟอร์แมตเป็นชื่อของคลาส (class) ที่ใช้ใน (X)HTML ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีต เพื่อขยายความหมายของ (X)HTML และทำให้ผู้เขียนสามารถตีพิมพ์เนื้อหาที่มีความถูกต้องมากขึ้น เช่นเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ บทวิจารณ์ ฯลฯ</p></blockquote>
-
From an IRC conversation 2006-07-28 with tcaspers on irc.freenode.net/#wasp.
+
จากบทสนทนา IRC วันที่ 28 กรกฏาคม 2549 กับ tcaspers ที่ irc.freenode.net/#wasp.
-
<blockquote style="font-size:larger"><p>a microformat is way of adding more meaning to web pages beyond normal HTML headings and paragraphs, so you can indicate mentions of people, companies, events, reviews, tags, etc.</p></blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger"><p>ไมโครฟอร์แมตคือวิธีที่จะเพิ่มความหมายให้กับหน้าเว็บนอกเหนือจากการใช้หัวข้อ (headings) และย่อหน้า (paragraphs)  ทำให้คุณสามารถให้ความหมายสำหรับบุคคล บริษัท เหตุการณ์ ความคิดเห็น บทวิจารณ์ แทก ฯลฯ</p></blockquote>
-
From an instant message conversation 2007-07-06.
+
จากการสนทนาผ่าน instant message วันที่ 6 กรกฏาคม 2550
== ดรูว์ แมคเลลแลน (Drew McLellan) ==
== ดรูว์ แมคเลลแลน (Drew McLellan) ==
Line 67: Line 67:
==Alok Jain==
==Alok Jain==
-
<blockquote style="font-size:larger">microformats are evolving frameworks for how to present commonly used data items. For e.g. hCard microformat provides  framework to capture a person's details First, middle, last name,company, contact info etc.</blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger">ไมโครฟอร์แมตเป็นโครงสร้าง (framework) ที่กำลังพัฒนาเพื่อใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆ เช่น hCard ให้โครงสร้างสำหรับอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล บริษัท ที่อยู่ติดต่อ ฯลฯ</blockquote>
-
In my view this is doing two things:
+
ในความคิดเห็นของผม ไมโครฟอร์แมตมีประโยชน์สองทาง คือ:
-
*a Bringing some amount of standardization to commonly used data sets, which can lead to several benefits towards data retreival
+
*a ทำให้เกิดมาตรฐานในการระบุข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้
-
*a Bringing an implicit meta data structure which again can be used to fetch informaiton at more granular level. SO in above example one could fetch just the company name, even thought there is not meta data around company name
+
*a ทำให้เกิดโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งก็ทำให้ง่ายในการต่อการค้นหาและนำมาใช้เช่นกัน  เช่นในตัวอย่างข้างต้น เราสามารถดึงเฉพาะชื่อบริษัทถึงแม้ว่าจะไม่มี meta data เกี่ยวกับชื่อบริษัทเลยก็ตาม
[http://www.iPrincipia.com Alok Jain]
[http://www.iPrincipia.com Alok Jain]
-
== Dave Sanford ==
+
== เดฟ แซนฟอร์ด (Dave Sanford) ==
-
Chris asked me to contribute my 'definition,' although I refer to it as a distillation:
+
คริสได้ขอให้ผมให้ 'ความหมาย' แต่ผมอยากให้มองว่ามันเป็นการกรั่นกรองสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่า ว่า:
-
“Microformats are a way of identifying and labeling classes of commonly used data that make it easier for humans or computers to locate or distribute such information on websites.”
+
“ไมโครฟอร์แมตคือวิธีที่จะระบุและทำเครื่องหมายให้กับกลุ่มข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆเพื่อที่จะทำให้มันง่ายสำหรับทั้งคนและเครื่องในการหาข้อมูลเหล่านั้นและกระจายมันไปบทเว็บ”
-
==Andy Mabbett==
+
==แอนดี้ แม็บเบ็ทท (Andy Mabbett)==
-
Here's my re-write of the current opening blurb, from:
+
อันนี้คือความเข้าใจของผมจากประโยคเปิดตัว จาก:
-
<blockquote style="font-size:larger">Designed for humans first and machines second, microformats are a set of simple, open data formats built upon existing and widely adopted standards.</blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger">ไมโครฟอร์แมตเป็นรูปแบบของข้อมูลที่เรียบง่ายซึ่งมีพื้นฐานบนมาตรฐานที่ใช้กันอยู่แล้วอย่างแพร่หลาย</blockquote>
-
to:
+
เป็น:
-
<blockquote style="font-size:larger;">Microformats are a way of adding simple markup to human-readable data items such as events, contact details or locations, on web pages, so that the information in them can be extracted by software and indexed, searched for, saved, cross-referenced or combined.</blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger;">ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีเพิ่ม markup ให้ข้อมูลที่มีความหมายสำหรับผู้คน เช่นเหตุการณ์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหน้าเว็บ เพื่อที่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถถูกนำไปค้นหาและใช้โดยซอฟท์แวร์ต่างๆ และยังสามารถถูกนำไปสร้างดัชนีและนำไปอ้างอิงได้อีกด้วย</blockquote>
-
Which can be followed by:
+
ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ด้วย:
-
<blockquote style="font-size:larger;">More technically, they are items of semantic markup, using just standard (X)HTML with a set of common class-names. They are open and available, freely, for anyone to use.</blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger;">ทางเทคนิคแล้ว ไมโครฟอร์แมตก็เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเพิ่ม markup ที่มีความหมายโดยใช้แค่ (X)HTML มาตรฐานบวกกับชื่อของ class ที่อยู่ในไมโครฟอร์แมต ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดที่ใครๆก็สามารถนำไปใช้ได้</blockquote>
-
Principles:
+
หลักการ:
-
*Start with "Microformats are"
+
*เริ่มจาก "ไมโครฟอร์แมตคือ"
-
*Mention web pages
+
*ระบุหน้าเว็บตัวอย่าง
-
*Say what purpose microformats serve
+
*บอกว่าไมโครฟอร์แมตมีไว้เพื่ออะไร
-
*Use plain language
+
*ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย
== Guillaume Lebleu ==
== Guillaume Lebleu ==
-
<blockquote style="font-size:larger">Microformats are simple standardized annotations of content available on the Web that provide a practical solution today to more productive and decentralized Web-based information search and sharing. </blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger">ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีให้หมายเหตุประกอบง่ายๆสำหรับเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น</blockquote>
-
<blockquote style="font-size:larger">In other words, Microformats allow you today to copy/paste information from a Web page, for instance someone's contact information from their blog to your address book, instead of manually retyping it. Eventually, microformats will allow anyone to make the information they publish easily sharable and searchable (products, events, resume, etc.) without having to duplicate and maintain up-to-date their data in centralized databases.</blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger">หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไมโครฟอร์แมตทำให้คุณสามารถคัดลอกและแปะข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บ เช่นข้อมูลติดต่อของเจ้าของบล๊อก เข้าไปไว้ในโปรแกรม address book ของคุณแทนที่จะต้องคัดลอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ด้วยมือ  ในเวลาอันใกล้ ไมโครฟอร์แมตจะทำให้ทุกคนสามารถทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่สามารถถูกค้นหาและแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์, เหตุการณ์และกิจกรรม, resume, ฯลฯ.) โดยที่ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลาง</blockquote>
-
== BenWest ==
+
== เบ็น เวสท์ (Ben West) ==
<blockquote style="font-size:larger;">
<blockquote style="font-size:larger;">
-
A microformat is a specific collection of names, values, and accompanying structure defined through rigorous market research intended to consider pervasive use of semantic html that increases data fidelity in HTML-borne data widely distributed on the web.
+
ไมโครฟอร์แมตเป็นกลุ่มของชื่อ ข้อมูล และโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาจากการวิจัยทางการตลาดอย่างละเอียดเพื่อสนับสนุนการใช้ HTML ที่มีความหมาย และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วอินเตอร์เน็ต
-
Microformats are more than one of these, eg "hcard and hcal are microformats."
+
ไมโครฟอร์แมตเป็นมากกว่าแค่ "hCard และ hCal คือไมโครฟอร์แมต"
</blockquote>
</blockquote>
-
== DerrickPallas ==
+
== เดอร์ริค พาลลาส (Derrick Pallas) ==
-
<blockquote style="font-size:larger;">microformats are semantics with momentum, a codification of what everyone did anyway. They are what works, written down.</blockquote>
+
<blockquote style="font-size:larger;">ไมโครฟอร์แมตคือโครงสร้างความหมายที่มีแรงผลักดัน คือการให้โครงสร้างกับสิ่งที่ใครๆก็ทำกันโดยทั่วไปอยู่แล้วที่ใช้งานได้ และถูกเขียนออกมาเป็นรูปธรรม</blockquote>
-
== Alessandro Martin ==
+
== อเลซานโดร มาร์ติน (Alessandro Martin) ==
<blockquote style="font-size:larger;">
<blockquote style="font-size:larger;">
-
Microformats are frames for your contents. Using microformats you tell, in a way both humans and machines can understand, what is the basic meaning of what you are writing in a web document.  
+
ไมโครฟอร์แมตเป็นกรอบสำหรับเนื้อหาของคุณ เมื่อคุณใช้ไมโครฟอร์แมต คุณบอกว่าเอกสารที่คุณเขียนในหน้าเว็บนั้นหมายความว่าอะไรทั้งกับคนอ่านและกับเครื่องคอมพิวเตอร์
</blockquote>
</blockquote>
-
written by [http://www.thinkpragmatic.net Alessandro Martin].
+
เขียนโดย [http://www.thinkpragmatic.net อเลซานโดร มาร์ติน]
-
== Alan Hogan ==
+
== อลัน โฮแกน (Alan Hogan) ==
<blockquote>
<blockquote>
-
<p style="font-size:larger;">Microformats are a guarantee that anyone who wants to can grab certain types of data from your website without worrying much that a site redesign will require the to build a whole new parser.</p>
+
<p style="font-size:larger;">ไมโครฟอร์แมตเป็นใบรับประกันว่าใครก็ตามที่ต้องการสามารถึงเอาข้อมูลบางชนิดจากเว็บของคุณโดยไม่ต้องห่วงว่าเมื่อคุณออกแบบเว็บของคุณใหม่ เค้าจะต้องเขียน parser สำหรับดึงข้อมูลเหล่านั้นใหม่เหมือนกัน</p>
-
<p style="font-size:larger;">Microformats is to people and comptuers what Java is to operating systems. Java programs are written once and run on Mac, Windows, Linux, Solaris, etc. Microformats-enabled web pages are written once and are understandable by both humans and computers.</p>
+
<p style="font-size:larger;">สำหรับคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครฟอร์แมตเปรียบเสมือนจาวามากกว่าระบบปฏิบัติการ คุณเขียนโปรแกรมจาวาแค่ครั้งเดียวและเอามันไปรันบนแมค วินโดว์ ไลนุกซ์ โซลาริส ฯลฯ  ข้อมูลที่ใช้ไมโครฟอร์แมตเพียงแค่ถูกเขียนครั้งเดียว และก็สามารถเข้าใจได้โดยทั้งคนและคอมพิวเตอร์</p>
</blockquote>
</blockquote>
-
written by [http://alanhogan.com/ Alan Hogan].
+
เขียนโดย [http://alanhogan.com/ อลัน โฮแกน (Alan Hogan)].
==Hugh Macleod==
==Hugh Macleod==
Line 136: Line 136:
2007 September by [http://gapingvoid.com Hugh Macleod].
2007 September by [http://gapingvoid.com Hugh Macleod].
-
== Toby Inkster ==
+
== โทบี อิงค์สเตอร์ (Toby Inkster) ==
-
<blockquote style="font-size:larger;">You know all that stuff you already have on your website? Microformats tell computers what that stuff is.
+
<blockquote style="font-size:larger;">คุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อหาที่คุณมีอยู่แล้วในหน้าเว็บคุณน่ะ...ไมโครฟอร์แมตบอกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเนื้อหาพวกนั้นหมายความว่าอะไรแหละ
</blockquote>
</blockquote>
-
== Add Yours Here ==
+
== เพิ่มความหมายของคุณที่นี่ ==
-
<blockquote style="font-size:larger;">microformats are...(insert your definition here)
+
<blockquote style="font-size:larger;">ไมโครฟอร์แมตคือ...(ใส่ความหมายของคุณที่นี่)
</blockquote>
</blockquote>
-
written by You.
+
เขียนโดยคุณ
-
'''Note:''' feedback on the existing definition or those on this page can be found in the [[definition-feedback]]. Please add feedback there (rather than inline here).
+
'''Note:''' คุณสามารถอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายที่อยู่ในหน้านี้ได้ที่หน้า [[definition-feedback]]  กรุณาเพิ่มความคิดเห็นของคุณที่หน้านั้น (แทนที่จะแทรกเข้าไปในหน้านี้)
-
== See Also ==
+
== ลิงค์อื่นๆ ==
-
* [[what-can-you-do-with-microformats]]
+
* [[what-can-you-do-with-microformats|คุณสามารถทำอะไรกับไมโครฟอร์แมตได้บ้าง]]
-
* [[faq]]
+
* [[faq|คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ]]
-
* [[definition-feedback]]
+
* [[definition-feedback|ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของไมโครฟอร์แมต]]
-
== Translation ==
+
== ฉบับแปลของหน้านี้ ==
-
* [[what-are-microformats-fr|c'est quoi les microformats]] (fr)
+
* [[what-are-microformats-fr|c'est quoi les microformats ในภาษาฝรั่งเศษ]] (fr)

Current revision


ถ้าคุณเพิ่งมาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรก อย่าลืมอ่าน คำแนะนำ ก่อน

อะไรคือไมโครฟอร์แมต?

Contents


ความหมาย

ความหมายปัจจุบันของไมโครฟอร์แมตที่ หน้าแรก อธิบายว่า:

ไมโครฟอร์แมตเป็นกลุ่มของรูปแบบข้อมูลที่เรียบง่ายและเปิดกว้าง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนใช้งานเป็นหลัก และให้อุปกรณ์ต่างๆใช้งานรองลงมา มันเป็นรูปแบบที่สร้างบนมาตรฐานต่างๆที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว

เขียนโดย คุณแดน ซีเดอร์โฮลม์ (Dan Cederholm) ด้วยความช่วยเหลือจากคุณแทนเทค เซลลิค (Tantek Çelik) สำหรับเปิดตัว microformats.org วันที่ 20 มิถุนายน 2548

จากกลุ่มข่าว

ไมโครฟอร์แมตเป็นเหมือนวิธีที่เรียบง่ายในการให้ความหมาย (semantic) สำหรับข้อมูลต่างๆกับ HTML เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา

จากใครซักคนในกลุ่มข่าว microformats-discuss กรุณาลิงก์หรือระบุชื่อคนที่ให้ความหมายนี้ด้วยถ้าคุณรู้

อื่นๆจากกลุ่มข่าว

ความหมายนึงที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายจาก กลุ่มข่าว (ลองดูที่: mailing-lists) คือ "วิธีที่เรียบง่ายในการให้ความหมาย (semantic) สำหรับข้อมูลต่างๆกับ HTML เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา" หรือถ้าจะเจาะจงกว่านั้น ก็สามารถหมายความได้ว่า:

วิธีที่เรียบง่าย
สำหรับให้ความหมาย
ของข้อมูลบางอย่าง
ในเอกสาร (X)HTML/XML, Atom/RSS feeds, และ "plain" XML ที่คนสามารถอ่านเข้าใจได้
โดยใช้เนื้อหาที่มีอยู่แล้วตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
ผ่านการใช้ชื่อ class ที่กระชับและได้ใจความ
มีรากฐานอยู่บนมาตรฐานที่มีอยู่และและเข้ากันได้ดี (interoperable)
เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา
ทรัพยากร เครื่องมือ และบริการต่างๆในวงกว้าง

http://microformats.org/discuss/mail/microformats-discuss/2005-September/000922.html โดย Dr. Ernie Prabhakar

"หรือคุณแค่อยากจะใช้เบราเซอร์คุณเพื่ออ่านเว็บอย่างเดียว? นั่นมันเหมือนยุค 90 เลยนะ" -- มาร์ค พิลกริม (Mark Pilgrim)

คริส เมสซิน่า (Chris Messina)

ไมโครฟอร์แมตเป็นเหมือนรหัสง่ายๆที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุข้อมูลจำเพราะเจาะจงบางชนิด เช่นบุคคลหรือเหตุการณ์ ในหน้าเว็บของคุณ

แทนเทค เซลลิค (Tantek Çelik)

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีที่จะตีพิมพ์และแบ่งปันข้อมูลผ่านเว็บด้วยความถูกต้องมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทต้องการที่จะให้ข้อมูลติดต่อถูกหาเจอได้ง่ายขึ้น ก็จะกระจายข้อมูลเหล่านี้ด้วย hCard ถ้าองค์กรกำลังวางแผนกิจกรรมต่างๆและต้องการให้คนได้รับรู้และเพิ่มเหตุการณ์เหล่านี้เข้าไปในปฏิทินของพวกเค้า บริษัทก็จะตีพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับอีเวนต์หรือกิจกรรมเหล่านี้ด้วย hCalendar สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนต่างๆ เมื่อไรที่พวกเค้าต้องการเข้าพวกกับผู้นำการเมือง หรือสนับสนุนมาตรากฏหมาย ฯลฯ และอยากให้การประเมินผล/บทวิจารณ์/การให้เรตติ้งสำหรับคนหรือกฏหมายนั้นๆให้ถูกหาได้ง่ายขึ้น พวกเค้าก็จะตีพิมพ์ความคิดเห็นเหล่านั้นด้วย hReview เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้ เครื่องมือและการบริการต่างๆที่สนับสนุนไมโครฟอร์แมต

หัวใจหลักก็คือ ไมโครฟอร์แมตเป็นสิ่งที่เรียบง่าย...ง่ายพอที่องค์กรหรือผู้เขียน/ออกแบบเว็บ สามารถที่จะนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง การเพิ่มไมโครฟอร์แมตง่ายกว่าการตีพิมพ์ RSS feed ซะด้วยซ้ำ คุณไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ ใครก็ตามที่สามารถเขียน (X)HTML+CSS ได้ก็สามารถใช้งานไมโครฟอร์แมตได้

จากการสนทนา IRC วันที่ 6 มิถุนายน 2549 เพื่ออธิบายไมโครฟอร์แมตให้ "knowprose" เข้าใจ Update 2006-06-07: บล๊อกของ knowprose Making Sense of Microformats: Have Data, Will Find It.


ไมโครฟอร์แมตเป็นชื่อของคลาส (class) ที่ใช้ใน (X)HTML ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีต เพื่อขยายความหมายของ (X)HTML และทำให้ผู้เขียนสามารถตีพิมพ์เนื้อหาที่มีความถูกต้องมากขึ้น เช่นเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ บทวิจารณ์ ฯลฯ

จากบทสนทนา IRC วันที่ 28 กรกฏาคม 2549 กับ tcaspers ที่ irc.freenode.net/#wasp.


ไมโครฟอร์แมตคือวิธีที่จะเพิ่มความหมายให้กับหน้าเว็บนอกเหนือจากการใช้หัวข้อ (headings) และย่อหน้า (paragraphs) ทำให้คุณสามารถให้ความหมายสำหรับบุคคล บริษัท เหตุการณ์ ความคิดเห็น บทวิจารณ์ แทก ฯลฯ

จากการสนทนาผ่าน instant message วันที่ 6 กรกฏาคม 2550

ดรูว์ แมคเลลแลน (Drew McLellan)

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีที่จะแปะความหมายเพิ่มเติมเข้าไปให้กับข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนหน้าเว็บ ความหมายนี้เพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และมีประโยชน์ทั้งสำหรับอ่านโดยทั้งคนและอุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่แล้ว เราเพิ่มความหมายโดยการเพิ่มชื่อพิเศษเป็นค่าสำหรับแอททริบิทว์ class ของ XHTML markup

จากบทสนทนาใน IRC

แอรอน กุสตาฟสัน (Aaron Gustafson)

พูดง่ายๆ: "ไมโครฟอร์แมตคือรหัสสำหรับการให้ความหมาย" -- Aaron Gustafson


Alok Jain

ไมโครฟอร์แมตเป็นโครงสร้าง (framework) ที่กำลังพัฒนาเพื่อใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆ เช่น hCard ให้โครงสร้างสำหรับอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล บริษัท ที่อยู่ติดต่อ ฯลฯ

ในความคิดเห็นของผม ไมโครฟอร์แมตมีประโยชน์สองทาง คือ:

Alok Jain

เดฟ แซนฟอร์ด (Dave Sanford)

คริสได้ขอให้ผมให้ 'ความหมาย' แต่ผมอยากให้มองว่ามันเป็นการกรั่นกรองสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่า ว่า:

“ไมโครฟอร์แมตคือวิธีที่จะระบุและทำเครื่องหมายให้กับกลุ่มข้อมูลที่ถูกใช้บ่อยๆเพื่อที่จะทำให้มันง่ายสำหรับทั้งคนและเครื่องในการหาข้อมูลเหล่านั้นและกระจายมันไปบทเว็บ”

แอนดี้ แม็บเบ็ทท (Andy Mabbett)

อันนี้คือความเข้าใจของผมจากประโยคเปิดตัว จาก:

ไมโครฟอร์แมตเป็นรูปแบบของข้อมูลที่เรียบง่ายซึ่งมีพื้นฐานบนมาตรฐานที่ใช้กันอยู่แล้วอย่างแพร่หลาย

เป็น:

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีเพิ่ม markup ให้ข้อมูลที่มีความหมายสำหรับผู้คน เช่นเหตุการณ์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหน้าเว็บ เพื่อที่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถถูกนำไปค้นหาและใช้โดยซอฟท์แวร์ต่างๆ และยังสามารถถูกนำไปสร้างดัชนีและนำไปอ้างอิงได้อีกด้วย

ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้ด้วย:

ทางเทคนิคแล้ว ไมโครฟอร์แมตก็เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเพิ่ม markup ที่มีความหมายโดยใช้แค่ (X)HTML มาตรฐานบวกกับชื่อของ class ที่อยู่ในไมโครฟอร์แมต ซึ่งเป็นมาตรฐานเปิดที่ใครๆก็สามารถนำไปใช้ได้

หลักการ:

Guillaume Lebleu

ไมโครฟอร์แมตเป็นวิธีให้หมายเหตุประกอบง่ายๆสำหรับเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไมโครฟอร์แมตทำให้คุณสามารถคัดลอกและแปะข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บ เช่นข้อมูลติดต่อของเจ้าของบล๊อก เข้าไปไว้ในโปรแกรม address book ของคุณแทนที่จะต้องคัดลอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ด้วยมือ ในเวลาอันใกล้ ไมโครฟอร์แมตจะทำให้ทุกคนสามารถทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่สามารถถูกค้นหาและแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย (เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์, เหตุการณ์และกิจกรรม, resume, ฯลฯ.) โดยที่ไม่ต้องคัดลอกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลกลาง

เบ็น เวสท์ (Ben West)

ไมโครฟอร์แมตเป็นกลุ่มของชื่อ ข้อมูล และโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาจากการวิจัยทางการตลาดอย่างละเอียดเพื่อสนับสนุนการใช้ HTML ที่มีความหมาย และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลที่กระจายอยู่ทั่วอินเตอร์เน็ต ไมโครฟอร์แมตเป็นมากกว่าแค่ "hCard และ hCal คือไมโครฟอร์แมต"

เดอร์ริค พาลลาส (Derrick Pallas)

ไมโครฟอร์แมตคือโครงสร้างความหมายที่มีแรงผลักดัน คือการให้โครงสร้างกับสิ่งที่ใครๆก็ทำกันโดยทั่วไปอยู่แล้วที่ใช้งานได้ และถูกเขียนออกมาเป็นรูปธรรม

อเลซานโดร มาร์ติน (Alessandro Martin)

ไมโครฟอร์แมตเป็นกรอบสำหรับเนื้อหาของคุณ เมื่อคุณใช้ไมโครฟอร์แมต คุณบอกว่าเอกสารที่คุณเขียนในหน้าเว็บนั้นหมายความว่าอะไรทั้งกับคนอ่านและกับเครื่องคอมพิวเตอร์

เขียนโดย อเลซานโดร มาร์ติน

อลัน โฮแกน (Alan Hogan)

ไมโครฟอร์แมตเป็นใบรับประกันว่าใครก็ตามที่ต้องการสามารถึงเอาข้อมูลบางชนิดจากเว็บของคุณโดยไม่ต้องห่วงว่าเมื่อคุณออกแบบเว็บของคุณใหม่ เค้าจะต้องเขียน parser สำหรับดึงข้อมูลเหล่านั้นใหม่เหมือนกัน

สำหรับคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครฟอร์แมตเปรียบเสมือนจาวามากกว่าระบบปฏิบัติการ คุณเขียนโปรแกรมจาวาแค่ครั้งเดียวและเอามันไปรันบนแมค วินโดว์ ไลนุกซ์ โซลาริส ฯลฯ ข้อมูลที่ใช้ไมโครฟอร์แมตเพียงแค่ถูกเขียนครั้งเดียว และก็สามารถเข้าใจได้โดยทั้งคนและคอมพิวเตอร์

เขียนโดย อลัน โฮแกน (Alan Hogan).

Hugh Macleod

1385900792_0769162b18.jpg

2007 September by Hugh Macleod.

โทบี อิงค์สเตอร์ (Toby Inkster)

คุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อหาที่คุณมีอยู่แล้วในหน้าเว็บคุณน่ะ...ไมโครฟอร์แมตบอกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเนื้อหาพวกนั้นหมายความว่าอะไรแหละ

เพิ่มความหมายของคุณที่นี่

ไมโครฟอร์แมตคือ...(ใส่ความหมายของคุณที่นี่)

เขียนโดยคุณ

Note: คุณสามารถอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายที่อยู่ในหน้านี้ได้ที่หน้า definition-feedback กรุณาเพิ่มความคิดเห็นของคุณที่หน้านั้น (แทนที่จะแทรกเข้าไปในหน้านี้)

ลิงค์อื่นๆ

ฉบับแปลของหน้านี้

what-are-microformats-th was last modified: Monday, May 5th, 2008

Views