how-to-play-gl: Difference between revisions

From Microformats Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 18: Line 18:
#Cando pegues código, engade saltos de liña ata chegar a un largo razoable.
#Cando pegues código, engade saltos de liña ata chegar a un largo razoable.
# Por favor, non uses "?" ou outros caracteres de puntuación nos encabezados - esto axuda a manter as URLs coma indentificadores curtos e sinxelos de ler, e copiar/pegar, etc.
# Por favor, non uses "?" ou outros caracteres de puntuación nos encabezados - esto axuda a manter as URLs coma indentificadores curtos e sinxelos de ler, e copiar/pegar, etc.
# Headings may be explicitly marked up with &lt;h1&gt; &lt;h2&gt; tags etc. in order to avoid having them show up / pollute the Table of Contents. If you find such headings in a page, please <strong style="text-transform:uppercase">do not</strong> change them to "=" or "==" style headings.
# Os títulos deben estar marcados explícitamente coas etiquetas &lt;h1&gt; &lt;h2&gt;, etc. co fin de evitar que se amosen / contaminen a Taboa de Contidos. Se atopas este tipo de títulos nunha páxina, por favor <strong style="text-transform:uppercase">non</strong> os cambies polos estilos de título "=" ou "==".
# Avoid renaming/changing heading text, including even just their capitalization or to comply with above rules that apply to headings. Headings are often used as permalinks, and changing the heading breaks such permalinks that have already been used. Thus be careful when creating headings. You may change a heading if you are careful to leave a <code><nowiki><div id="oldheadingID"></div></nowiki></code> around the new heading with oldHeadingID set to the necessary value to maintain heading permalinks.
#Evita renomear/cambiar o texto dos títulos, incluiso se só é para poñerlle maiúsculas ou axustalos ás normas que se aplican ós títulos. Os títulos úsanse a miúdo coma enlaces permanentes, e cambialos pode romper eses enlaces. Así que se coidadoso cando crees títulos. Podes cambiar un título se tes a precaución de deixar un <code><nowiki><div id="antigotituloID"></div></nowiki></code> arredor do novo título con antigotituloID colocado co valor necesario para manter o enlace permanente no título.
# Avoid global editorial wiki changes / edits (e.g. the same or similar edits applied to numerous pages, say, more than a dozen or so pages). If you have an opinion on how to globally improve something stylistically or editorially on the wiki, please add it to your section on the [[to-do]] page, and then perhaps ask the community using the microformats-discuss mailing list what folks think of it. Interpret absence of response(s) as disinterest and thus implicit rejection. Admins may from time to time do global wiki changes to remove spam, repair damage done by other global wiki edits etc.
# Evita facer modificacións globais na wiki (por exemplo, os mesmos cambios aplicados a varias páxinas, é decir, a unha dúcia de páxinas ou máis). Se tes algunnha idea sobre como mellorar de xeito global o estilo dalgo na wiki, por favor, engádeo na túa sección da páxina de [to-do|cousas por facer]] e despois pregúntalle á comunidade na lista de discusión de microforamtos a ver qué opinan. Interpreta a ausencia de resposta(s) coma desinterés e un rexeitamento implícito. De cando en vez, os administradores fan cambios globais na wiki para eliminar spam, arranxar os danos provocados por outras edicións globais, etc.
# Please avoid simple contradictory responses such as "No" to questions and issues. Instead provide at least a short sentence with a reason which provides information beyond what is provided in the question or issue.
# Por favir, evita responder cun "Non" a preguntas e temas. En vez deso proporciona cando menos unha frase curta cunha razon que proporcione máis información da que se da na pregunta ou no tema.
# Do not remove "red links", nor create empty / placeholder "..." pages for them just to make them not red. The red links usefully communicate a need or a desire for that page to exist, and the person expressing that desire may not be the same person that is able to take the time, or has the necessary skill/background to draft such a page.  The links to pages not yet created often serve as an effective (and easy to execute) "to do" list. Removing those links makes it harder, less convenient to do so. (One exception noted so far: red links to non-existent microformats e.g. "hbib", should be delinked, as it is desirable for it to be harder/less convenient to create new microformats). Finally, as such links do provide information, they are not redundant.  
# Non elimines os "enlaces vermellos", non crees páxinas con "..." só para que non aparezan. Os enlaces vermellos son útiles para dar a coñecer a necesidade ou o desexo de que esa páxina exista, e a persoa que o fai pode non ser a mesma persoa que ten o tempo para facela, ou ten experiencia abondo para facer un borrador desa páxina. Os enlaces a páxinas que ainda non se crearon sirven a miúdo coma unha sinxela (e fácil de realizar) lista de "cousas por facer". Eliminar eses enlaces faino máis difícil. (Unha excepción poden ser os enlaces vermellos a microformatos que non existen, por exemplo "hbib", que debería ser eliminado, o que sería desexable para que fose máis difícil/menos cómido crear novos microformanos). E para rematar, como enlaces que son, proporcionan información, non son redundantes.
# Do not use the MediaWiki "Categories" mechanism. As with "Talk" pages, this community does not use all the features of MediaWiki.
# Non uses o mecanismo "Categories" (categorías) de MediaWiki. Tampoco as páxinas "Talk" (páxinas de discusión), esta comunidade non usa todas as características de MediaWiki.
# Do not create new "User:" links by hand. User: links should only created as a result of users actually signing their edits with <nowiki>~~~</nowiki> or <nowiki>~~~~</nowiki>. That way each User: page will correspond to an actual login, rather than accidentally linking to a page which doesn't represent a login. If you see a red link which appears like it ''should'' be a User: link, e.g. <nowiki>[[DavidJanes]]</nowiki>, rather than editing the link in place, create a redirect at the destination of the link to the person's User: page.
# Non crees un novo enlace "User:" a man. Os enlaces User: só deberían ser creados coma o resultado de que os usuarios asinan as súas modificacións con <nowiki>~~~</nowiki> ou <nowiki>~~~~</nowiki>. Desta maneira cada páxina User: corresponderá a un login, e non a unha páxina enlazada por accidente que non corresponde cun login. Se ves un enlace vermello que debería ser un enlace a un User:, por exemplo <nowiki>[[DavidJanes]]</nowiki>, mellor ca ca editar o enlace, crea unha redireción ó enlace da páxina de User: desa persoa.
# Check "what links here" before moving pages, and fix any links to the page you're moving, if appropriate.
# Comproba "what links here" (qué enlaces apuntan aquí) antes de mover páxinas e, se procede, arranxa os enlaces á páxina que estás movendo.
# Please use U.S. English ([[en-US]]) spellings of words on English microformats pages. This is by convention, e.g. see the [http://www.w3.org/2001/06/manual/#Spelling W3C Manual of Style Spelling Editorial Guideline].
# Please use U.S. English ([[en-US]]) spellings of words on English microformats pages. This is by convention, e.g. see the [http://www.w3.org/2001/06/manual/#Spelling W3C Manual of Style Spelling Editorial Guideline].
# Use [[rfc-2119#Templates|templates]] for RFC 2119 terms such as {{must}}.
# Use [[rfc-2119#Templates|templates]] for RFC 2119 terms such as {{must}}.
# References to (X)HTML element names should be lowercase and marked up with <nowiki><code>...</code></nowiki>, e.g. the <code>input</code> element. This convention is adopted from the practice used in the [http://www.w3.org/2001/06/manual/ W3C Manual of Style].
# As referencias a elementos (X)HTML deberían ser en minúsculas e marcadas entre <nowiki><code>...</code></nowiki>, por exemplo o elemento <code>input</code>. Esta convención adóptase do uso do [http://www.w3.org/2001/06/manual/ Manual de Estilo do W3C]
# Use <nowiki>example.org</nowiki> for hypothetical URL examples rather than a fake domain name (which may eventually be registered, used for spam etc.). When doing so, be sure to use <code>&lt;nowiki&gt;</code> tags, e.g.: <code><nowiki>&lt;nowiki&gt;http://example.org/&lt;/nowiki&gt;</nowiki></code> so that the URLs are not auto-hyperlinked by MediaWiki. Where interactions between multiple domains need to be illustrated, you may use <nowiki>example.net or example.com</nowiki> or subdomains of <nowiki>example.org like foo.example.org</nowiki>.
# Usa <nowiki>example.org</nowiki> coma exemplos de URL no sitio de dominios falsos (pode que estean rexistrados, sean usados para spam, ect.). Cando o fagas, asegúrate de usar etiquetas <nowiki>example.org</nowiki>, por exemplo: <code><nowiki>&lt;nowiki&gt;http://example.org/&lt;/nowiki&gt;</nowiki></code> para que as URLs non sean auto-enlazadas por MediaWiki. Onde se precise ilustrar a interación entre varios dominios, podes usar <nowiki>example.net ou example.com</nowiki> ou subdominios de <nowiki>example.org coma foo.example.org</nowiki>.
# If you notice that someone is iteratively editing a page (say by watching the IRC channel, or the [[Special:Recentchanges]] page) that you'd like to edit, consider waiting at least 10 minutes after the most recent edit before doing so, as the person iteratively editing the page may have further edits to make, and thus waiting a few minutes would likely save you both time by avoiding potential/likely edit conflicts. Similarly, if you plan to make multiple edits to a page, consider using [[Template:inuse]] by placing '''<nowiki>{{Template:inuse}}</nowiki>''' at the head of the page. Please don't forget to remove it, when you're done!
# Se te das conta de que alguén está continuamente editando unha páxina que a ti che gustaría modificar (o que se sabe mirando no canal de IRC ou na páxina de [[Special:Recentchanges|Cambios recentes]]), contempla a posibilidade de agardar polo menos 10 minutos despois da súa última moficicación, pode que a persoa que está editando teña máis cambios que facer, e agardar uns minutos vaiche aforrar tempo ó evitar conflictos de edicións.


== Accessibility ==
== Accesibilidade ==
#Use upper case for acronyms like HTML but use <code><nowiki><strong style="text-transform:uppercase"></nowiki></code> to add strength to phrases like "<strong style="text-transform:uppercase">do not</strong>". This improves accessibility <strong>(citation needed)</strong> for text-reading software and other agents <strong>(list and versions of text-reading software & other agents affected needed)</strong>.
#Utiliza maiúsculas para os acrónimos coma HTML e <code><nowiki><strong style="text-transform:uppercase"></nowiki></code> para engadir intensidade a frases coma "<strong style="text-transform:uppercase">NON FACER</strong>". Esto mellora a accesibilidade <strong>(falta cita)</strong> para o software de lectura e outros axentes <strong>(falta lista e versións do software de lectura e outros axentes afectados)</strong>.


== Wiki Cleaning ==
== Limpeza do wiki ==
See [[spam-removal]].
Ver [[spam-removal-gl|eliminación de spam]].


If you see something which you think needs massive cleanup on the wiki, please point it out to admins on the irc channel or microformats-discuss list rather than doing it yourself.
Se ves algo que cres que pecisa unha enorme limpeza na wiki, por favor, notifícallo aos administradores no canal de irc ou na lista de discusión antes de facelo por ti mesmo.


== Related ==
== Relacionado ==
See [[mediawiki-customization]] for brief notes on how the microformats wiki is different from a "typical" MediaWiki install, in many ways to help with [[how-to-play]] and [[naming-conventions]].
Ver [[mediawiki-customization-gl|persoalización de MediaWiki]] para ler anotacións breves de cómo a wiki de microformatos é diferente dunha instalación "tipica" de MediaWiki, podeche ser de axuda ler [[how-to-play-gl|como usar]] e [[naming-conventions-gl|convencións na nomenclatura]].

Latest revision as of 16:52, 14 October 2007

Por favor, se esta é a túa primeira visita le a páxina de introdución

Como actuar

Guidelines

Antes de colaborar sigue as normas:

 1. Tes que crear unha conta (le Cómo crear un nome de usuario na Wikipedia) antes de modificar/crear páxinas.
 2. Le sobre a Declaración voluntaria de Dominio Público de microformats.org e, por favor, engade o Molde: publicado baixo dominio público á túa páxina de usuario se vas publicar as túas colaboracións en microformats.org coa licenza de dominio público.
 3. Téntao no canal de IRC (preferable) ou nas listas de correo primeiro (e le a páxina listas de correo antes de facelo).
 4. Se escribes algunha opinión, firmaa co teu nome de usuario - podes facelo fácilmente engandido catro ~, así: ~~~~.
  • Nalgunhas ocasións é necesario editar o contido asinado por outros colaboradores (a diferencia do contido xeral), ten coidado de non cambiar o seu significado.
 5. Por favor, crea só páxinas relacionadas co tema dos microformatos nesta wiki. Outro tipo de páxinas serán eliminadas.
 6. Por favor, cumple as convencións para a nomenclatura das páxinas.
 7. Non uses as páxinas de discusión. Ver #3.
 8. Por favor, asegurate de que escribes XHTML válido.
 9. Cando pegues código, engade saltos de liña ata chegar a un largo razoable.
 10. Por favor, non uses "?" ou outros caracteres de puntuación nos encabezados - esto axuda a manter as URLs coma indentificadores curtos e sinxelos de ler, e copiar/pegar, etc.
 11. Os títulos deben estar marcados explícitamente coas etiquetas <h1> <h2>, etc. co fin de evitar que se amosen / contaminen a Taboa de Contidos. Se atopas este tipo de títulos nunha páxina, por favor non os cambies polos estilos de título "=" ou "==".
 12. Evita renomear/cambiar o texto dos títulos, incluiso se só é para poñerlle maiúsculas ou axustalos ás normas que se aplican ós títulos. Os títulos úsanse a miúdo coma enlaces permanentes, e cambialos pode romper eses enlaces. Así que se coidadoso cando crees títulos. Podes cambiar un título se tes a precaución de deixar un <div id="antigotituloID"></div> arredor do novo título con antigotituloID colocado co valor necesario para manter o enlace permanente no título.
 13. Evita facer modificacións globais na wiki (por exemplo, os mesmos cambios aplicados a varias páxinas, é decir, a unha dúcia de páxinas ou máis). Se tes algunnha idea sobre como mellorar de xeito global o estilo dalgo na wiki, por favor, engádeo na túa sección da páxina de [to-do|cousas por facer]] e despois pregúntalle á comunidade na lista de discusión de microforamtos a ver qué opinan. Interpreta a ausencia de resposta(s) coma desinterés e un rexeitamento implícito. De cando en vez, os administradores fan cambios globais na wiki para eliminar spam, arranxar os danos provocados por outras edicións globais, etc.
 14. Por favir, evita responder cun "Non" a preguntas e temas. En vez deso proporciona cando menos unha frase curta cunha razon que proporcione máis información da que se da na pregunta ou no tema.
 15. Non elimines os "enlaces vermellos", non crees páxinas con "..." só para que non aparezan. Os enlaces vermellos son útiles para dar a coñecer a necesidade ou o desexo de que esa páxina exista, e a persoa que o fai pode non ser a mesma persoa que ten o tempo para facela, ou ten experiencia abondo para facer un borrador desa páxina. Os enlaces a páxinas que ainda non se crearon sirven a miúdo coma unha sinxela (e fácil de realizar) lista de "cousas por facer". Eliminar eses enlaces faino máis difícil. (Unha excepción poden ser os enlaces vermellos a microformatos que non existen, por exemplo "hbib", que debería ser eliminado, o que sería desexable para que fose máis difícil/menos cómido crear novos microformanos). E para rematar, como enlaces que son, proporcionan información, non son redundantes.
 16. Non uses o mecanismo "Categories" (categorías) de MediaWiki. Tampoco as páxinas "Talk" (páxinas de discusión), esta comunidade non usa todas as características de MediaWiki.
 17. Non crees un novo enlace "User:" a man. Os enlaces User: só deberían ser creados coma o resultado de que os usuarios asinan as súas modificacións con ~~~ ou ~~~~. Desta maneira cada páxina User: corresponderá a un login, e non a unha páxina enlazada por accidente que non corresponde cun login. Se ves un enlace vermello que debería ser un enlace a un User:, por exemplo [[DavidJanes]], mellor ca ca editar o enlace, crea unha redireción ó enlace da páxina de User: desa persoa.
 18. Comproba "what links here" (qué enlaces apuntan aquí) antes de mover páxinas e, se procede, arranxa os enlaces á páxina que estás movendo.
 19. Please use U.S. English (en-US) spellings of words on English microformats pages. This is by convention, e.g. see the W3C Manual of Style Spelling Editorial Guideline.
 20. Use templates for RFC 2119 terms such as MUST.
 21. As referencias a elementos (X)HTML deberían ser en minúsculas e marcadas entre <code>...</code>, por exemplo o elemento input. Esta convención adóptase do uso do Manual de Estilo do W3C
 22. Usa example.org coma exemplos de URL no sitio de dominios falsos (pode que estean rexistrados, sean usados para spam, ect.). Cando o fagas, asegúrate de usar etiquetas example.org, por exemplo: <nowiki>http://example.org/</nowiki> para que as URLs non sean auto-enlazadas por MediaWiki. Onde se precise ilustrar a interación entre varios dominios, podes usar example.net ou example.com ou subdominios de example.org coma foo.example.org.
 23. Se te das conta de que alguén está continuamente editando unha páxina que a ti che gustaría modificar (o que se sabe mirando no canal de IRC ou na páxina de Cambios recentes), contempla a posibilidade de agardar polo menos 10 minutos despois da súa última moficicación, pode que a persoa que está editando teña máis cambios que facer, e agardar uns minutos vaiche aforrar tempo ó evitar conflictos de edicións.

Accesibilidade

 1. Utiliza maiúsculas para os acrónimos coma HTML e <strong style="text-transform:uppercase"> para engadir intensidade a frases coma "NON FACER". Esto mellora a accesibilidade (falta cita) para o software de lectura e outros axentes (falta lista e versións do software de lectura e outros axentes afectados).

Limpeza do wiki

Ver eliminación de spam.

Se ves algo que cres que pecisa unha enorme limpeza na wiki, por favor, notifícallo aos administradores no canal de irc ou na lista de discusión antes de facelo por ti mesmo.

Relacionado

Ver persoalización de MediaWiki para ler anotacións breves de cómo a wiki de microformatos é diferente dunha instalación "tipica" de MediaWiki, podeche ser de axuda ler como usar e convencións na nomenclatura.